نمایش دادن همه 11 نتیجه

خاک انداز بزرگ برنا

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: K-701
 • خاک انداز بزرگ برنا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد

خاک انداز کوچک برنا

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: K-702
 • خاک انداز کوچک برنا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد

نپتون 2 برس برنا

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: B-340
 • نپتون 2 برس برنا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد

نپتون 2 برس لبخند

10 تومانکارتن - تعداد 120 عدد
 • Code: P-410
 • نپتون 2 برس لبخند
 • تعداد در کارتن: 120 عدد

نپتون تک برس فلورا

10 تومانکارتن - تعداد 120 عدد
 • Code: P-113
 • نپتون تک برس فلورا
 • تعداد در کارتن: 120 عدد

نپتون 2 برس فلورا

10 تومانکارتن - تعداد 120 عدد
 • Code: P-406
 • نپتون 2 برس فلورا
 • تعداد در کارتن: 120 عدد

نپتون تک برس ترک

10 تومانکارتن - تعداد 120 عدد
 • Code: P-405
 • نپتون تک برس ترک
 • تعداد در کارتن: 120 عدد

نپتون 2 برس ترک

10 تومانکارتن - تعداد 120 عدد
 • Code: P-404
 • نپتون 2 برس ترک
 • تعداد در کارتن: 120 عدد

جارو و خاک انداز ایستاده

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: A-107
 • جارو و خاک انداز ایستاده
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • ابعاد: ارتفاع: 90.5 سانتی متر

جارو حمام برنا

10 تومانکارتن - تعداد 48 عدد
 • Code: A-109
 • جارو حمام برنا
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • ابعاد : ارتفاع: 52 سانتی متر

جارو و خاک انداز

10 تومانکارتن- تعداد 18 عدد
 • Code: A-108
 • جارو و خاک انداز
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • ابعاد: جارو: ارتفاع  52 سانتی متر  خاک انداز: ارتفاع 43 سانتی متر